Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
РОП-7 12.6.2020 “Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности за предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на Община Стралджа“ Възложена 00065-2020-0005
РОП-8 12.6.2020 „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Основен ремонт на горски пътища на територията на община Стралджа“ Възложена 9099729
РОП-6 29.5.2020 “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, от квотата на Община Стралджа, съгласно утвърдени маршрутни разписания” по три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Линии свързващи областния център гр. Ямбол с гр.Стралджа и със селата Атолово, Лозенец, Маленово, Чарда, Зимница от община Стралджа и село Веселиново от община Тунджа; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Линии свързващи областния център гр. Ямбол с гр. Стралджа и села от общините Стралджа и Тунджа; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Линия гр. Варна – гр. Стралджа; Възложена 9099067
РОП-5 29.4.2020 „Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на ДГ „Мати Рубенова” гр. Стралджа и групите в селата Зимница и Войника, ДГ „Здравец” гр. Стралджа и групите в селата Лозенец и Първенец, „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Маленово, „Домашен социален патронаж” гр.Стралджа и филиалите в селата Войника и Каменец, община Стралджа, област Ямбол.”с шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 2 - Месо и месни продукти, риба; Обособена позиция № 3 - Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 4 – Пресни зеленчуци и плодове; Обособена позиция № 5 – Консервирани, замразени зеленчуци и плодове; Обособена позиция № 6 - Други хранителни продукти. Приключена 00065-2020-0004
РОП-4 15.4.2020 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, от квотата на Община Стралджа, съгласно утвърдени маршрутни разписания” по три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Линии свързващи областния център гр. Ямбол с гр. Стралджа и със села от общините Стралджа и Тунджа; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Линия гр. Стралджа – гр. София; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Линия гр. Варна – гр. Стралджа; Възложена 9098257