Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
РОП-22 11/27/2018 „Консултантски услуги - управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“ Closed 00065-2018-0014
РОП-23 11/27/2018 „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“ Closed 00065-2018-0013
РОП-24 11/27/2018 Строително-монтажни работи за обект :„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“ Opened 00065-2018-0015
РОП-21 11/21/2018 „Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на ДГ „Мати Рубенова” гр. Стралджа и групите в селата Зимница и Войника, ДГ „Здравец” гр. Стралджа и групите в селата Лозенец и Първенец, „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Маленово, „Домашен социален патронаж” гр.Стралджа и филиалите в селата Войника и Каменец, община Стралджа, област Ямбол” с шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 2 - Месо и месни продукти, риба; Обособена позиция № 3 - Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 4 – Пресни зеленчуци и плодове; Обособена позиция № 5 – Консервирани, замразени зеленчуци и плодове; Обособена позиция № 6 - Други хранителни продукти. Closed 00065-2018-0012
РОП-20 10/12/2018 Зимно поддържане през 2018 г. и 2019 г. на общинските пътища в община Стралджа Assigned 00065-2018-0011