Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
РОП-10 4/16/2018 "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Стралджа" с четири обособени позиции Обособена позиция №1: „Реконструкция на улици в гр.Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари“ Обособена позиция №2: „Реконструкция на ул. Васил Коларов, с. Лозенец и съптстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, Община Стралджа“ Обособена позиция №3: „Реконструкция на ул. с. Каменец (ОТ О.Т. 89-88-40 ДО О.Т.49)“ Обособена позиция №4: „Реконструкция на ул. Девети Септември, с. Войника“ Opened 00065-2018-0007
РОП-8 4/11/2018 „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ № 28/07/2/0/00429 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА“ Opened 00065-2018-0005
РОП-9 4/11/2018 „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ № 28/07/2/0/00453 "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА" Opened 00065-2018-0006
РОП-7 4/2/2018 "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА" с три обособени позиции Обособена позиция №1: Рехабилитация на път ПЪТ JAM2060 /JАМ1059, СТРАЛДЖА-АТОЛОВО/-МАЛЕНОВО, От км 0+000.00 до км 4+640, и съпътстващите ги СМР за реконструкция и рехабилитация на големи съоръжения и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет Обособена позиция №2: Рехабилитация и реконструкция на път ПЪТ JAM1052 / І-7, ПЕТОЛЪЧКАТА-ЯМБОЛ /- ЗИМНИЦА-ЧАРДА - ДЖИНОТ- /JАМ2058/, От км 0+040.00 до км 4+154, и съпътстващите ги СМР за реконструкция и рехабилитация на големи съоръжения и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет Обособена позиция №3: Рехабилитация и реконструкция на път ПЪТ JAM2057 /III-707 ВОДЕНИЧАНЕ-ПАЛАУЗОВО/ - ИРЕЧЕКОВО - /III-7072/, от км 0+007,71 до км 4+307,80, и съпътстващите ги СМР за реконструкция и рехабилитация на големи съоръжения и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет Opened 00065-2018-0004
РОП-5 3/29/2018 Консултантски услуги по управление на проект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа“ по подмярка 7.2. към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Opened 00065-2018-0002